Obchodní a dodací podmínky

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen „nakupující“) a provozovatelem vinného klubu IWCoK (International Wine Club of Kosoř) dále jen „prodávající“).

Prodávajícím je zástupce IWCOK paní Michaela Silinová, Štěrková 276, 252 26 Kosoř, IČO 71590781.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží prezentované prodávajícím na jeho webových stránkách www.iwcok.cz.

II. Objednání a uzavření členství

Podmínkou naplnění platnosti objednávky je odeslání objednávkového formuláře na webových stránkách či objednání prostřednictvím emailu či osobní dohody.

Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno kupujícího, resp. jméno firmy, adresa, telefon a email). Objednávku může kupující učinit přímo skrze webové stránky prodávajícího.

Po odeslání a následném emailovém potvrzení prodávajícího je objednávka na základně platných právních norem považována za závaznou a tedy tím uzavřenou kupní smlouvu.

Prodávající si vyhrazuje práva na zasílání objednaného zboží jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá pouze v pracovní dny.

III. Věkové omezení

Nakupovat alkohol může pouze osoba starší 18 let. Stejně tak i osoba přejímací zásilku s obsahem alkoholických nápojů musí být starší 18-ti let.

Objednáním potvrzuje kupující a zároveň příjemce vína v jedné osobě, že je starší 18 let.

Pokud bude mít prodávající pochybnosti o věku příjemce objednávky, může si vyžádat předložení dokladu, ze kterého je věk kupujícího patrný. Pokud kupující nebude na tuto žádost reagovat, bude to považováno jako neprokázání podmínek a objednávka bude stornována.

IV. Cena a platba

Ceny zboží uváděné na internetových stránkách prodávajícího jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky.

Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby: 1) v hotovosti v místě osobního doručení určeném dohodou prodávajícího a kupujícího a 2) bezhotovostně bankovním převodem.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách jsou ceny s DPH. Prodávající není plátcem DPH.

K ceně členství připočítáme částku za dopravu dle aktuálního ceníku.

Pokud členství nebylo vypovězeno, dle odst.VII těchto obchodních podmínek, v daném časovém rozsahu může prodávající požadovat uhrazení celé kupní ceny.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

V. Doručení

Způsob doručení je sjednáván dohodou smluvních stran. Kupující může sjednat s prodávajícím dohodu, že zboží bude doručeno osobní předávkou či předáno k přepravě třetí straně, zásilkové společnosti.

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující se povinen zboží převzít při dodání. V případě, že je na straně prodávajícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním.

Kupující je povinen si zkontrolovat zboží při převzetí a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Na budoucí připomínky nemusí být brán zřetel.

VI. Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodané zboží je ve shodě s objednávkou.

Prodávající si pro případné reklamace vyhrazuje právo na změnu části objednávky oproti sdělení na webu, jelikož je víno zemědělský produkt a jeho dodání je závislé na jeho dostupnosti.

Pokud kupující shledá víno v dodávce jako vadné (korek, atd..) kontaktuje prodávajícího, který skrze dodavatele zajistí výměnu láhve.

Pokud se bude kupující domnívat, že víno z jeho bedýnky není v pořádku, kontaktuje prodávajícího a společně se dohodnou na řešení situace.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na elektronické adrese michaela@iwcok.cz.

VII. Možnost odstoupení

Členství v IWCoK klubu je nezávazné a kupující jej může kdykoliv zrušit či pouze na určitou stanovenou dobu přerušit. V obou případech je nutné prodávajícího informovat vždy s měsíčním předstihem a to buď písemně nebo telefonicky.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa dodání, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřeného členství a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách v osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám s výjimkou přepravní společnosti dopravující zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to buď v elektronické podobě anebo v tištěné podobě.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o dobrovolném poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající či zpracovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení či požadovat, aby prodávající tento stav odstranil.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami elektronickou poštou na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, čímž nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Činnost prodeje prodávajícího je oprávněna na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Michaela Silinová, Štěrková 276, 252 26 Košoř, IČO: 71590781

Telefon: 737 501 159, email: michaela@iwcok.cz